จองตั๋วง่ายๆกับ KMT
12/07/2016 09:23 Views: 4287
 
จองตั๋วง่ายๆกับ KMT          
   
             เข้าสู่เว็บ www.kmt.co.th 
             1. กรอกข้อมูล ( ระบุจุดเริ่มต้น-ปลายทาง เลือกวันเดินทางโดยคลิกที่ปฎิทิน เลือกวันที่ท่านต้องการทั้งขาไป-ขากลับ เลือกคลาสที่ท่านต้องการประกอบไปด้วย Economy, Business และ First Class ระบุจำนวนผู้โดยสาร ) หลังจากที่กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มเรียบร้อย คลิก "Search"

                      2. เลือกเที่ยวบินที่ท่านต้องการ อาจเลือกโดยดูจากสายการบินที่ท่านต้องการ
เช่น Hong Kong Airlines, THAI Airways เป็นต้น เมื่อท่านเลือกเที่ยวบินเรียบร้อยแล้วคลิก "Select"
              3. คลิกที่ช่องว่างให้กลายเป็นเครื่องหมายถูก หลังจากนั้นคลิก "Next"
             4. กรอกข้อมูล ( Personal Details, Primary Contact Information /ในส่วนของ Middle Name, Airline และ Frequent Flyer Number หากผู้โดยสารไม่มีข้อมูลดังกล่าวสามารถปล่อยว่างไว้ได้ ) ตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน กรอกข้อมูลเสร็จสิ้นคลิก "Next"  หากต้องการแก้ไขแบบฟอร์มก่อนหน้าคลิก "Back"             
             5. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เมื่อตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้อง คลิกที่ช่องว่างให้เป็นเครื่องหมายถูก เสร็จสิ้นคลิก "Book" หากต้องการแก้ไขแบบฟอร์มก่อนหน้าคลิก "Back" โดยสามารถชำระค่าใช้จ่ายได้ 2 วิธี              5.1 วิธีที่1 ชำระค่าใช้จ่ายโดยการโอนเงิน             5.1 วิธีที2 ชำระค่าใช้จ่ายผ่านบัตร 
             6. หลังจากจองตั๋วเรียบร้อยแล้วท่านจะได้รับ "Booking Number" ซึ่งมีความจำเป็นที่ท่านต้องเก็บรักษา และท่านจะได้รับ E-mail ตอบกลับ 


             E-mail ตอบกลับจากทาง KMTwww.kmt.co.th
Read more...


Read more...