29 ม.ค.- 1 ก.พ. รันเวย์ดอนเมืองปิดซ่อม 4 วัน
21/01/2019 13:56 Views: 718
 
29 ม.ค.- 1 ก.พ. รันเวย์ดอนเมืองปิดซ่อม 4 วัน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดปิดทางวิ่งฝั่งตะวันตก (Runway 21R/03L) บางส่วนของ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระหว่างวันอังคารที่ 29 ม.ค. 2562 เวลา 00.01 น. ถึง วันศุกร์ที่ 1 ก.พ. 2562 เวลา 23.59 น. เพื่อซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่งเป็นระยะทางประมาณ 150 เมตร จากความยาวทางวิ่งทั้งหมด 3,700 เมตร 
ท่าอากาศยานดอนเมือง จะบริหารจัดการโดยเปลี่ยนการใช้งานทางวิ่งฝั่งตะวันตก (21R/03L) สำหรับอากาศยานวิ่งขึ้นเท่านั้น โดยมีความยาวของทางวิ่งที่สามารถใช้ในการวิ่งขึ้นได้คงเหลือ 3,000 เมตร หลังจากหักความยาวทางวิ่งในส่วนพื้นที่ก่อสร้างและเขตความปลอดภัย ซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานของอากาศยาน และยังคงมีความสามารถในการรองรับปริมาณเที่ยวบินได้ 26 เที่ยวบินต่อชั่วโมง 
สำหรับทางวิ่งฝั่งตะวันออก (21L/03R) ให้ใช้สำหรับอากาศยานทำการบินลงแทน  เนื่องจากข้อจำกัดของทางวิ่งฝั่งตะวันออก (21L/03R) ที่ต้องใช้ทางขับ S เป็นจุดเชื่อมต่อมายังหลุมจอดของดอนเมือง จึงทำให้ขีดความสามารถในการรองรับปริมาณอากาศยานลดลงจาก 26 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เป็น 22 เที่ยวบินต่อชั่วโมง 
การดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการของสายการบิน ทำให้เที่ยวบินเกิดความล่าช้า และมีผลต่อการให้บริการผู้โดยสารในบางช่วงเวลา และอาจทำให้ผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวกสบาย 
ทั้งนี้ ท่าอากาศยานฯได้ร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการการดำเนินงานให้อยู่ในเวลาที่่กำหนด และ ให้กระทบผู้โดยสารน้อยที่สุด
ดังนั้นผู้โดยสารที่มีไฟท์บินวันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 วางแผนการเดินทางล่วงหน้านะคะ

ฝ่ายบัตรโดยสารและราคา

www.kmt.co.th

Read more...


Read more...