การบินไทย ขอปรับแก้แผนฟื้นฟู
04/07/2022 11:29 Views: 44
 
การบินไทย ขอปรับแก้แผนฟื้นฟู

บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นขอปรับแก้แผนฟื้นฟูกิจการ เน้นปรับโครงสร้างทุนแปลงหนี้เป็นทุน โดยส่วนของทุนจะกลับมาเป็นบวกในปี 2567 พร้อมลดวงเงินสินเชื่อใหม่เหลือไม่เกิน 12,500 ล้านบาท

โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญในการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการประเด็นต่างๆ ดังนี้ 


1. จัดหาสินเชื่อใหม่แบบสินเชื่อระยะยาว ไม่เกิน 6 ปี และ/หรือตราสารหนี้ที่มีอายุการไถ่ถอนไม่น้อยกว่า 6 ปี ไม่เกิน 12,500 ล้านบาท นอกจากนี้ยังเตรียมจัดหาสินเชื่อหมุนเวียน ในวงเงินไม่เกิน 12,500 ล้านบาทเผื่อไว้อีกด้วย


2.เพิ่มทุนจดทะเบียน 31,500 ล้านหุ้น มีเป้าหมายทำให้ส่วนทุนเป็นบวก เพื่อทำให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทมีความมั่นคง และให้หลักทรัพย์ของบริษัทสามารถกลับไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้อีกครั้ง มีแนวทางดังนี้ 


ให้สิทธิผู้สนับสนุนสินเชื่อใหม่มีสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนในจำนวนเดียวกับจำนวนหนี้สินเชื่อใหม่ที่บริษัทเบิกใช้จริงประมาณ 12,500 ล้านบาท 


จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อชำระหนี้เดิมของเจ้าหนี้ทางการเงินตามแผนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกระทรวงการคลังซึ่งเป็นทั้งเจ้าหนี้ทางการเงิน และผู้ถือหุ้นหลักเดิมจะได้รับชำระหนี้ด้วยการแปลงหนี้เงินต้นทั้งจำนวนเป็นทุน ขณะที่เจ้าหนี้ทางการเงินกลุ่มอื่นๆ และเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับชำระหนี้ด้วยการแปลงหนี้เงินต้น 24.5% เป็นทุน 

โดยหนี้เงินต้นส่วนที่เหลือในอัตรา 75.5% จะได้รับชำระหนี้จากกระแสเงินสดของการบินไทยตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนเดิม

การแปลงหนี้เป็นทุนนี้จะทำให้การบินไทยสามารถมีส่วนทุนเพิ่มเติมและลดภาระหนี้ตามแผนลงได้ประมาณ37,800 ล้านบาท  


- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงหนี้ดอกเบี้ยตั้งพักตามแผนเป็นทุน  ที่ราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น ทำให้การบินไทยอาจสามารถลดภาระการชำระหนี้ดอกเบี้ยตั้งพักไปได้ประมาณ 4,845 ล้านบาท 


จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาที่ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการเห็นสมควรและไม่ต่ำกว่า 2.5452 บาทต่อหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม 

และในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เต็มจำนวน ให้นำหุ้นส่วนที่มาเสนอขายให้แก่พนักงานบริษัท และหรือบุคคลในวงจำกัด คาดว่าจะระดมทุนเพิ่มเติมได้อีกประมาณ 25,000 ล้านบาท 


3.แก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียดการแผนการชำระหนี้ของเจ้าหนี้บางกลุ่ม เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อการปฏิบัติตามและให้

บริษัทมีความคล่องตัวในการดำเนินกิจการในภาวะที่อุตสาหกรรมการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและการชำระหนี้ของเจ้าหนี้เดิมตามแผนฟื้นฟูกิจการฉบับปัจจุบัน


4.แก้ไขรายละเอียดในส่วนของผลสำเร็จของแผนฟื้นฟูกิจการส่วนที่ไม่มีความจำเป็นและไม่สอดคล้องกับบริบทและข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 


สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

https://thestandard.co/thai-airways-borrowed-12500-million-baht-more/


www.ktm.co.th 

แผนกบัตรโดยสารและราคาRead more...


Read more...